Hà Nam: Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Nam ký Quyết định số 501/QĐ-CQLTT ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Được sự đồng ý của Tổng cục QLTT tại Công văn số 2913/TCQLTT-TTKT ngày 23 tháng 12 năm 2021  về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam.

Cục QLTT tỉnh Hà Nam ký Quyết định số 501/QĐ-CQLTT ngày 28/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022. 

Việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 dựa trên số lượng, quy mô hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và theo định hướng kiểm tra của Tổng cục QLTT năm 2022.

Chi tiết Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 xem tại đây:/documents/38988/0/qd+ban+h%C3%A0nh%2Bke+hoach2022.pdf/e09be6b2-052a-4d48-86ad-bf7550c1a400

Cục QLTT Tỉnh Hà Nam